Malaysia
Beli dalam talian:
Dapatkan Sampel Percuma

Dasar privasi

(“Essity” atau “kita” atau “kami”) memandang serius privasi data. Dasar Privasi ini menerangkan bagaimana Essity sebagai pengawal dalam maksud Peraturan Perlindungan Data Umum (General Data Protection Regulation, “GDPR”) dan Peraturan ePrivasi (“Peraturan ePrivasi”) mengumpulkan dan memproses data peribadi dan maklumat lain daripada pengguna.

1. Kategori data peribadi dan tujuan pemprosesan

Metadata
Anda boleh menggunakan laman web atau aplikasi kami tanpa memberikan apa-apa data peribadi tentang anda. Dalam kes ini, Essity hanya akan mengumpulkan metadata berikut yang dihasilkan daripada penggunaan anda:
Halaman rujukan, data dan waktu akses, jumlah data yang dihantar, status penghantaran, jenis penyemak imbas web, alamat IP, sistem operasi dan antara muka, bahasa dan versi perisian penyemak imbas.
Alamat IP anda akan digunakan untuk membolehkan anda untuk mengakses laman web atau aplikasi kami. Setelah alamat IP tidak lagi diperlukan untuk tujuan ini, kami akan memendekkan alamat IP anda dengan membuang oktet terakhir daripada alamat IP anda. Metadata, termasuk alamat IP yang dipendekkan akan digunakan untuk meningkatkan kualiti dan perkhidmatan laman web atau aplikasi kami dengan menganalisis tingkah laku penggunaan pengguna kami.
Akaun
Sekiranya anda mewujudkan akaun pada/di laman web atau aplikasi kami, anda boleh diminta untuk memberikan data peribadi anda, contohnya: Nama, alamat pos, alamat e-mel, kata laluan terpilih, nombor telefon, butiran akaun bank, butiran kad kredit, invois dan penghantaran, minat terhadap produk/perkhidmatan tertentu (sukarela), permintaan untuk menerima e-mel pemasaran (sukarela). Essity memproses data peribadi tersebut untuk tujuan menyediakan perkhidmatan kami kepada anda, untuk menyediakan anda bahan pemasaran setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, dan untuk menganalisis minat anda untuk tujuan pemasaran.
Pesanan Produk
Sekiranya anda memesan produk melalui laman web atau aplikasi kami, Essity mengumpul dan memproses data peribadi berikut tentang anda: Data akaun anda, jenis dan jumlah produk, harga pembelian, tarikh pesanan, status pesanan, pengembalian produk, permintaan khidmat pelanggan. Essity memproses data peribadi tersebut untuk tujuan menjalankan hubungan kontraktual dan pesanan produk, menyediakan khidmat pelanggan, mematuhi kewajipan undang-undang, mempertahankan, mewujudkan dan melaksanakan tuntutan undang-undang, dan pemasaran yang disesuaikan.
Cabutan Bertuah
Sekiranya anda mengambil bahagian dalam cabutan bertuah, Essity mengumpul dan memproses data peribadi berikut tentang anda: Nama, alamat pos, alamat e-mel, tarikh penyertaan, pemilihan sebagai pemenang, hadiah, jawapan kepada kuiz. Essity memproses data peribadi tersebut untuk tujuan menjalankan cabutan bertuah, memberitahu pemenang, menyampaikan hadiah kepada pemenang, melaksanakan acara, dan aktiviti pemasaran.
Data Kesihatan
Sekiranya anda memesan beberapa produk, Essity juga boleh mengumpul dan memproses maklumat tentang keadaan kesihatan anda seperti yang ditunjukkan oleh pesanan produk. Data kesihatan ialah data sensitif dalam pengertian GDPR dan Essity mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi data sensitif tersebut seperti yang dikehendaki oleh undang-undang. Tertakluk kepada persetujuan anda, Essity mengumpulkan dan memproses data kesihatan anda semata-mata untuk tujuan menjalankan hubungan kontraktual dan pesanan produk, menyediakan khidmat pelanggan, mematuhi kewajipan undang-undang, mempertahankan, mewujudkan dan melaksanakan tuntutan undang-undang, dan pemasaran yang disesuaikan.

2. Pihak Ketiga

Pemindahan kepada penyedia perkhidmatan
Essity boleh menupah penyedia perkhidmatan luaran, yang bertindak sebagai pemproses data Essity, untuk memberikan perkhidmatan tertentu kepada Essity, seperti penyedia perkhidmatan laman web, penyedia khidmat pemasaran atau penyedia khidmat sokongan IT. Semasa menyediakan perkhidmatan tersebut, penyedia perkhidmatan luaran boleh mempunyai akses kepada dan atau boleh memproses data peribadi anda.
Kami meminta penyedia perkhidmatan luaran tersebut untuk melaksanakan dan mengguna pakai perlindungan keselamatan untuk memastikan privasi dan keselamatan data peribadi anda.

 

Penerima lain
Essity boleh memindahkan – untuk mematuhi undang-undang perlindungan data yang terpakai – data peribadi kepada agensi penguatkuasaan undang-undang, pihak berkuasa kerajaan, penasihat undang-undang, perunding luar, atau rakan niaga. Dalam kes penggabungan atau pengambilalihan korporat, data peribadi boleh dipindahkan kepada pihak ketiga yang terlibat dalam penggabungan atau pemerolehan.

 

Pemindahan antarabangsa Data Peribadi
Data Peribadi yang kami kumpul atau terima tentang anda boleh dipindahkan dan diproses oleh penerima yang berada di dalam atau di luar Kawasan Ekonomi Eropah (“EEA“). Negara-negara tersebut termasuk yang disenaraikan di http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm yang menyediakan tahap perlindungan data yang mencukupi dari perspektif undang-undang perlindungan data Eropah. Para penerima di AS sebahagiannya diperakui di bawah Perisai Privasi EU-AS (EU-US Privacy Shield) dan dengan itu diperakui sebagai menyediakan tahap perlindungan data yang mencukupi dari perspektif undang-undang perlindungan data Eropah. Penerima lain mungkin berada di negara lain yang tidak menyediakan tahap perlindungan yang mencukupi dari perspektif undang-undang perlindungan data Eropah. Essity akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan bahawa pemindahan keluar daripada EEA dilindungi dengan secukupnya sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang perlindungan data yang terpakai. Berkenaan dengan pemindahan ke negara-negara yang tidak menyediakan tahap perlindungan data yang mencukupi, kami mendasarkan pemindahan tersebut pada perlindungan yang sewajarnya, seperti klausa perlindungan data standard yang diguna pakai oleh Suruhanjaya Eropah atau oleh pihak berkuasa penyelia, tatakelakuan yang diluluskan bersama dengan komitmen yang mengikat dan boleh dikuat kuasa pada penerima, atau mekanisme pensijilan yang diluluskan bersama dengan komitmen yang terikat dan boleh dilaksanakan pada penerima. Anda boleh meminta satu salinan perlindungan yang sesuai dengan menghubungi kami seperti yang dinyatakan dalam Bahagian. 7 (Hubungi kami) di bawah.

3. Alasan undang-undang untuk pemprosesan

Kami boleh menjalankan pemprosesan data peribadi anda berdasarkan alasan undang-undang berikut:

 

 • Anda telah memberikan persetujuan anda untuk memproses data anda untuk satu atau lebih tujuan tertentu;
 • Pemprosesan diperlukan untuk pelaksanaan kontrak yang mana anda merupakan satu pihak atau untuk mengambil langkah-langkah atas permintaan anda sebelum memasuki kontrak;
 • Pemprosesan itu diperlukan untuk mematuhi kewajipan undang-undang yang kami tertakluk kepada;
 • Pemprosesan itu diperlukan untuk melindungi kepentingan utama anda atau orang sebenar yang lain;
 • Pemprosesan itu diperlukan untuk pelaksanaan tugas yang dilaksanakan demi kepentingan umum atau dalam menjalankan hak rasmi yang terletak pada kami;
 • Pemprosesan itu diperlukan untuk tujuan kepentingan sah yang diusahakan oleh kami atau oleh pihak ketiga, kecuali jika kepentingan tersebut diganti oleh kepentingan atau hak asasi dan kebebasan anda yang memerlukan perlindungan data peribadi, khususnya jika anda ialah seorang kanak-kanak;
 • Dasar undang-undang lain yang terpakai untuk pemprosesan data, terutama peruntukan yang ditetapkan oleh undang-undang negara ahli;

 

Kami boleh menjalankan pemprosesan data peribadi sensitif anda berdasarkan undang-undang berikut:

 

 • Anda telah memberikan persetujuan nyata anda untuk memproses data sensitif anda untuk satu atau lebih tujuan tertentu;
 • Pemprosesan itu diperlukan untuk tujuan menjalankan kewajipan dan melaksanakan hak-hak khusus Essity atau subjek data dalam bidang pekerjaan dan keselamatan sosial serta undang-undang perlindungan sosial;
 • Pemprosesan berkaitan dengan data peribadi yang secara nyata diumumkan oleh subjek data;
 • Pemprosesan itu diperlukan untuk pembentukan, pelaksanaan atau pembelaan tuntutan undang-undang atau setiap kali mahkamah bertindak mengikut keupayaan kehakiman mereka;

 

Peruntukan data peribadi anda diperlukan oleh kewajipan statutori atau kontraktual, atau perlu untuk memasuki kontrak dengan kami atau untuk menerima perkhidmatan/produk kami seperti yang diminta oleh anda, atau secara sukarela untuk anda.
Tidak memberikan data peribadi anda boleh mengakibatkan kerugian kepada anda, contohnya anda mungkin tidak dapat menerima produk dan perkhidmatan tertentu. Namun, kecuali dinyatakan sebaliknya, tidak menyediakan data peribadi anda tidak akan menyebabkan akibat undang-undang kepada anda.

4. Apakah hak yang anda miliki dan bagaimana anda dapat menuntut hak anda?

Sekiranya anda telah menyatakan persetujuan anda tentang pengumpulan, pemprosesan dan penggunaan tertentu data peribadi anda, anda boleh membatalkan persetujuan ini pada bila-bila masa dengan pelaksanaan pada masa yang akan datang. Selanjutnya, anda boleh membantah penggunaan data peribadi anda untuk tujuan pemasaran tanpa menanggung apa-apa kos selain daripada kos pengiriman menurut tarif asas.
Menurut undang-undang perlindungan data yang terpakai, anda berhak (i) untuk meminta akses kepada data peribadi anda, (ii) untuk meminta pembetulan data peribadi anda, (iii) untuk meminta pemadaman data peribadi anda, (iv) untuk meminta pembatasan pemprosesan data peribadi anda, (v) untuk meminta kemudahalihan data, (vi) untuk membantah pemprosesan Data peribadi anda (termasuk pembantahan kepada pemprofilan), dan (vii) untuk membantah terhadap pengambilan keputusan secara automatik (termasuk pemprofilan).
Untuk melaksanakan hak-hak anda, sila hubungi kami seperti yang dinyatakan pada Bahagian. 7 (Hubungi kami) di bawah.
Sekiranya terdapat aduan, anda juga berhak untuk membuat aduan kepada pihak berkuasa penyeliaan perlindungan data yang berwibawa.

5. Kuki dan teknologi penjejakan lain

Laman web atau aplikasi ini menggunakan kuki. Untuk maklumat lanjut sila kunjungi Dasar Kuki kami.

6. Berapa lamakah kami menyimpan Data Peribadi anda?

Data peribadi anda akan disimpan selagi diperlukan untuk memberi anda perkhidmatan dan produk yang diminta. Setelah hubungan kita berakhir, kami akan memadamkan data peribadi anda atau menganonimkan data peribadi anda, melainkan jika syarat pengekalan statutori terpakai (seperti untuk tujuan percukaian). Kami boleh menyimpan maklumat hubungan dan minat anda dalam produk atau perkhidmatan kami untuk jangka masa yang panjang sekiranya Essity dibenarkan menghantar bahan pemasaran kepada anda. Selain itu, kami mungkin diminta oleh undang-undang yang terpakai untuk menyimpan data peribadi anda selama 10 tahun selepas tahun cukai yang berkaitan. Kami juga boleh menyimpan data peribadi anda setelah penamatan hubungan kontraktual jika data peribadi anda diperlukan untuk mematuhi undang-undang terpakai lain atau jika kami memerlukan data peribadi anda untuk mewujudkan, menjalankan atau mempertahankan tuntutan undang-undang, hanya atas dasar perlu tahu. Setakat yang mungkin, kami akan membataskan pemprosesan data peribadi anda untuk tujuan terhad sedemikian setelah penamatan hubungan kontraktual.

7. Hubungi kami

Sekiranya anda ada kebimbangan atau pertanyaan mtentang Dasar Privasi ini, sila hubungi kami:

 

Essity Hygiene and Health AB
Box 200
101 23 Stockholm

 

email: info@Essity.com